slovake.eu
espa2.eu

Atingoj

Komunaj rezultoj de ĉiuj partneroj
 • Seminario en Herzberg am Harz, Germanio
  Granda delegacio el Pollando kaj Slovakio venis al Herzberg am Harz – la Esperanto-urbo por akiri ĉi tie bonajn lingvokonojn sub profesia gvidado de diplomitaj Esperanto-instruistoj. La alta motivigo de partoprenantoj multe plifaciligis la taskon de la instruistoj. Oni uzis ankaŭ instrumetodojn adaptitajn por la pli aĝa generacio. Tiamaniere oni povis rapide atingi bonajn instrurezultojn. Okazis ankaŭ ekskursoj kaj riĉa vespera kulturprogramo.
 • Seminario en Rytro, Pollando
  La Grundtvig-partoprenantoj venis al Rytro (Pollando) por plue plibonigi siajn lingvokonojn sub gvidado de diplomitaj Esperanto-instruistoj. Dum la kurso ili preparis sin intense por KER-lingvoekzamenoj, kiuj devus okazi dum internacia Esperanto-renkontiĝo en Slovakio. Entute 23 personoj aliĝis surloke al la ekzamenoj.
 • Multflanka renkontiĝo en Piešťany, Slovakio
  La Grundtvig-grupo partoprenis internacian Esperanto-renkontiĝon en Piešťany. Antaŭtagmeze okazis diversnivelaj lingvokursoj. Oni povis libere elekti kurson laŭ sia lingvonivelo. Plejparto de la grupo eĉ decidis trapasi KER-ekzamenojn. 4 personoj elektis la nivelon B1, 6 personoj B2 kaj 10 personoj eĉ C1. Tio estis pli granda sukceso ol ni ĉiuj atendis, ĉar ĉe naciaj lingvoj estas tiaspecaj lingvaj ekzamenoj eblaj nur post multjara instensa lernado.
 • Dissemado - ĉiuj Partneroj
  Dum la tuta projektdaŭro estis faritaj multaj diversspecaj dissemadaj agadoj. Ĉiu Partnero informis pri la projekto sur la landa nivelo - pri la unuopaj seminarioj, kunsidoj kaj pri la atingitaj sukcesoj. Multaj el tiuj ĉi aktivaĵoj estis faritaj per komunaj fortoj de ĉiuj partneroj, ekz. diversaj prezentadoj, enhavo por la projekta retejo ktp. Listo de ĉiuj dissemadaj aktivaĵoj
 • Filmintervjuo
  Dum la Grundtvig-seminario en Piešťany (Slovakio) kaj la instruistoj kaj la lernantoj estis intervjuataj. Ili esprimis sian opinion pri la persona sukceso de la edukprojekto. Tio estis ankaŭ rekuplado por la eduka aranĝo. La iniciatorino de la projekto, Halina Komar el Pollando esprimis sian ĝojon pri tio, ke la maljuna generacio el la projekto profitis. Tiu ĉi intervjuo vekis vastan interesiĝon.
 • KD: Power Point prezentado pri la projekto
  Verkita de la pola partnero por komuna uzado, tiu ĉi KD enhavas detalan prezentadon pri la projekto 2009-2011. Priskribitaj estas la tuta programo, evoluo, ĉiuj aranĝoj kaj atingoj de la dujara kunlaborado. Dank' al koloraj fotoj la rigardanto ricevas pli rektan impreson pri la travivaĵoj dum la projekto.
 • Hejmpaĝo de la projekto
  Alle Partner kreierten gemeinsam das Inhalt für die von dem slowakischen Partner kreierte Webseite. Sie vorbereiteten ausführliche Beschreibung des Projektes, seiner Entwicklung, der Tätigkeit von den Projekt-Partnern, sowie auch eine Liste von allen Erwähnungen über das Projekt in Medien. Dazu sorgte jeder Partner für Übersetzung des ganzen Inhalts in seine Nationsprache. So bietet die Webseite Informationen in vier Sprachen an - im Esperanto, Deutsch, Polnisch und Slowakisch.
 • Broŝuro
  Okpaĝa broŝuro en kvar lingvoj - en Esperanto, en la germana, en la pola, kaj en la slovaka - prezentas la Grundtvig-projekton. Krom detalaj informoj pri la projektpartneroj, estas priskribitaj la evoluado kaj la plej gravaj aranĝoj de la dujara kunlaborado. La broŝuro estas ilustrita per fotoj.
 • Albumo: Esperanto-gazetaro
  Esperantaj gazetoj raportis pri diversaj aranĝoj kaj atingoj de la Grundtvig-projekto. Albumo
 • Spertoj atingitaj de Projektaj Partneroj.
  La projekto havis planon prepari novajn instruontojn (plej parte volontulojn) por lingva instruado de pli maljunaj homoj pri internacia lingvo Esperanto. La propono estis direktita al diversaj organizaĵoj, grupigantaj tian sociaron, inter alie Universitatoj de Tria Aĝo, kiuj nur en Pollando ekzistas eĉ 300 kun 100 mil de aŭskultantoj. Rezultoj de nia projekto estis pli grandaj, ol ni supozis, kaj niaj spertoj pri partnereca kunlaboro , jam fruktodonas per kunaj planoj por estonteco – per Partnereco kaj Volontulaj Interŝanĝoj.
 • Inaŭguro de kunlaboro
  Pola koordinanto organizis laborkunsidon en Nowy Sącz, la 12-an de septembro 2009 por prepari detalajn kondiĉojn de komuna seminario kun metiejo en Herzberg – estis dividitaj taskoj, interkonsentita eduka programo, kondiĉoj kaj kostoj de la restado, prelegontoj kaj trejnistoj. Oni preparis ankaŭ planon de projektrealigado dum 2-jara daŭroperiodo, planitaj estis la rezultaj produktoj kaj manieroj por ilia disvatigado. Interkonsentitaj estis ankaŭ la roloj de ĉiu Partnero en la projekto kaj iliaj respondecoj.
 • Tutpollanda Esperanto-Kongreso –maje 2011 en Nowy Sącz
  Tutpollanda Esperanto-Kongreso organizita maje 2011 en Nowy Sącz (PL) kun ĉ.200 ĉeestantoj el Pollando kaj 10 eŭropaj landoj, estis pliriĉigita per prelegoj kaj prezentadoj fare de niaj Partneroj de la GRUNDTVIG Projekto - Zsófia Kóródy (DE), Petro Balaż kaj Stano Marĉek (SK). Ili ĉiuj plenigis la kongresan programaron per 3 eroj de la programo – kiel kutime Zsófia parolis pri instruado kaj kunlaboro, Petro pliproksimigis la teknikajn eblecojn instrui uzante interreton, Stano prezentis „rektmetodon” kaj redaktadon.
 • La Forumo de la Tria Aĝo
  Kadre de la Ekonomia Forumo en Krynica (09.2010), tuj post la finiĝo de la podiaj diskutoj kaj prelegoj en la kuracloko, oni organizis en Nowy Sącz jam la 2an Forumon de Tria Aĝo. Pola Esperanto Asocio estis ĉi tie ankaŭ kunlaboranto, kaj proponis la temon por diskuto „Esperanto kiel komunikilo dum internaciaj kontaktoj”. Invitita por tiu ĉi temo estis reprezentantino de ICH Zsófia Kóródy (DE), kun traduka helpo de Halina Komar.
Rezultoj de la pola partnero
 • Intergeneracia kunlaboro por kulturo
  La kultura programo preparita de la pola Partnero por la internacia aranĝo SES – Somera Esperanto-Studado en Nitra, Slovakio, julie 2011. Atingon de necesaj kompetentoj dum 2-jara Partnereca Programo atestas la laboro de polaj partoprenantoj de la projekto kun neprofesiaj artaj ensembloj, agantaj ĉe Urba Kulturcentro en Nowy Sącz. Kiel efikon de kelkmonataj kursoj por la junulara kantista ensemblo, oni preparis belegan koncerton en Esperanto „Vento el Montaro”, kies dua parto estis multlingva – por montri la riĉan multkulturecon de Eŭropo. Por pli aĝaj artistoj de Poezia Scenejo estis preparita filozofia poezio de Johano Paŭlo la Dua „Roma Triptiko”, kiu jam ankaŭ estis prezentita esperantlingve.
Rezultoj de la germana partnero
 • Albumo de gazetartikoloj el Germanio
  Dum la projekto pluraj detalaj artikoloj kun fotoj pri tiu ĉi Grundtvig-projekto aperis en regionaj gazetoj. Halina Komar, la pola iniciatorino, prezentis la pripensitan multflankan Grundtvig-projekton por la generacio 55+ al la DEB-filio por Klerigado kaj Kulturo kaj al urbestro Gerhard Walter jam en januaro 2009. Ankaŭ la hejmpaĝo de la urbo Herzberg kaj la Esperanto-gazetaro raportis pri la projekto.
 • ICH-hejmpaĝo: Grundtvig-projekto
  Sur la hejmpaĝo http://esperanto-urbo.de (en 17 diversaj lingvoj), verkita de la Esperanto-Centro, troviĝas priskriboj de la projekto, kronologia evoluo, multaj materialoj de la tuta projekto inkluzive gazetartikoloj, fotoj kaj filmoj. Miloj da rigardantoj tutmonde jam legis la informojn pri tiu ĉi sukcesa Grundtvig-projekto por la generacio 55+.
Rezultoj de la slovaka partnero
 • Hejmpaĝo de la projekto
  Estis kreita retejo pri la projekto. Ĝi enhavas detalajn informojn pri la projekto, projekt-partneroj, celoj, multajn fotojn kaj videofilmojn el seminarioj, samkiel ankaŭ liston de ĉiuj mencioj pri la projekto en amaskomunikiloj (dissemadaj aktivaĵoj).
 • Dissemado – SK
  Dum la tuta projektdaŭro faris la slovaka Partnero multajn diversajn dissemadajn aktivaĵojn. Estis kreita retejo pri la projekto, enhavanta informojn en kvar lingvoj, kune kun la germana Partnero ni prezentis la projekton dum la Tutpollanda Esperanto-Kongreso. Sur la paĝoj de nia gazeto Esperantisto Slovaka ni publikigis plurajn artikolojn. Listo de slovakiaj dissemadaj aktivaĵoj
 • Didaktikaj materialoj
  Danke al la slovaka Partnero la partoprenintoj ekkonis la lernolibron “Esperanto per rekta metodo”, kiun prezentis al ili ĝia aŭtoro Stano Marček el Slovakio. Al la lernolibro apartenas ankaŭ pluaj didaktikaj iloj. Sur la retejo estis publikigitaj kompleta instruplano por la lernolibro kaj metodikaj rimarkoj, kiuj plifaciligos al instruantoj planadon de iliaj kursoj.

Tiu ĉi projekto estas financata per subteno de Eŭropa Komisiono. Tiu ĉi publikaĵo respegulas nur vidpunkton de la aŭtoro, pro tio la Komisiono ne povas esti respondeca pri ajna uzado de informoj, kiuj aperas ĉi tie.

Partneroj

© 2011 E@I | dizajnis Katjo per DokuWiki